REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ RAFA-WINO.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem rafa-wino.pl i jest prowadzona przez spółkę Rafa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 243, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000473585, REGON 122927610, NIP 7343521423, posiadającą adres e-mail:biuro@rafa-wino.pl, w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego. 
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr I/1692/B/1260/2020 wydane przez Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 4. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Nowym Sączu.
 5. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1)     Czas Realizacji Zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie Zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;

2)     Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

3)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)     Konsument-Przedsiębiorca - osoba fizyczna, o której mowa wart. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która korzysta z Witryny, w szczególności składa Zamówienia, gdy dokonywanie tych czynności nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)     Konto – usługa dostępna dla Klientów w wyniku rejestracji w Witrynie umożliwiająca dokonywanie zakupów Towarów, dostęp do historii Zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, udzielanie opinii, podgląd realizacji Zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

6)     Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Witryny, a w szczególności dokonuje zakupów w Witrynie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

7)     Operator lub Sprzedawca – Spółka Rafa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 243, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod numerem 0000473585, e-mail: biuro@rafa-wino.pl. REGON: 122927610 NIP: 7343521423;

8)     Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny, dostępny na stronie internetowej rafa-wino.pl oraz w siedzibie Operatora;

9)     Towar - rzecz ruchoma prezentowana w ramach Witryny, która może stanowić przedmiot Zamówienia;

10)  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta między Operatorem a Klientem;

11)  Witryna – serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży detalicznej, prowadzony przez Operatora, dostępny na stronie internetowej rafa-wino.pl;

12)  Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia (znajdujących się w ofercie Witryny w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia Towarów.

 

§2 Zasady korzystania z Witryny

1.     Witryna służy prezentacji Towarów oraz składaniu Zamówień przez Klientów na zasadach określonych w Regulaminie.

2.     Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny, jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży i zasady korzystania przez Klientów z Witryny, a także zasady korzystania z udostępnianych im funkcjonalności. 

3.     Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi w ramach Witryny:

1)     udostępnianie możliwości założenia przez Klienta Konta w Witrynie, pozwalającego na składanie Zamówień oraz korzystanie z innych funkcjonalności oferowanych w Witrynie (dostępu do historii Zamówień, zamieszczania opinii, edycję danych);

2)     umożliwianie Klientowi składania Zamówień za pośrednictwem Witryny bez rejestracji indywidualnego Konta;

3)     usługę newslettera;

4)     usługę chatu.

4.     Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.

 1. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia indywidualnego Konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://rafa-wino.pl/logowanie?back=my-account, zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz po potwierdzeniu woli założenia indywidualnego Konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony „Zarejestruj się”.
 2. Przed zarejestrowaniem indywidualnego Konta w Witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. 
 3. Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta w Witrynie, Klient może zalogować się do Witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji Konta.
 4. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje Konto w Witrynie. W wyniku usunięcia Konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi udostępniania Klientowi indywidualnego Konta w Witrynie.
 5. W celu usunięcia indywidualnego Konta w Witrynie należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rafa-wino.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.

10.  Usługa chatu polega na umożliwieniu Klientowi prowadzenia chatu z konsultantem w zakresie oferty Sprzedawcy oraz informacji o sposobie składania Zamówień. Rezygnacja z usługi chatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

 1. Do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Witryny, w tym do przeglądania treści, składania Zamówień i korzystania z indywidualnego Konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1)     Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2)     Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:

1.   Mozilla Firefox

2.   Opera

3.   Google Chrome

4.   Microsoft Edge

3)     Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

12.  Klient zobowiązuje się do:

1)     korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

2)     korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3)     korzystania z Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

4)     dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu do Konta w Witrynie, jak i zachowania ich poufności.

13.  Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta w Witrynie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 12 powyżej.

14.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta w Witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie. 

15.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta danych do logowania w Witrynie osobom trzecim.

 

§3 System ocen

 1. W ramach Witryny funkcjonuje system ratingowy (ocen) w formie graficznej i opisowej, w ramach którego Klient może ocenić dany Towar. Przedmiotem oceny jest w szczególności zgodność Towaru z opisem. 
 2. System ratingowy funkcjonuje w formie:

1)     graficznej - obejmującej możliwość udzielenia oceny w formie przyznawania od 1 do 5 gwiazdek (gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa),

2)     opisowej - obejmującej możliwość udzielenia opinii w formie komentarza na podstronie danego Towaru.

 1. Uprawniony do udzielenia opinii, o których mowa powyżej, jest jedynie zarejestrowany Klient (po zalogowaniu do Konta).
 2. Operator jest uprawniony do odpowiedzi na publikowane opinie i oceny w formie komentarza do opinii. Operator może również podjąć działania ugodowe mające na celu zmianę wystawionej przez Klienta opinii. 
 3. Każdy Klient może zapoznać się z treścią publikowanych opinii. 
 4. Operator nie monitoruje, ani nie zatwierdza treści publikowanych opinii. Operator może jednak dokonywać ich selektywnej weryfikacji oraz edytować lub usunąć fragmenty lub całość opinii w przypadku, gdy:

1)     jest niezwiązana z Umową Sprzedaży;

2)     jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy, jest niezgodna z dobrymi obyczajami lub jest nieczytelna;

3)     narusza lub potencjalnie narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych.

 1. Dodatkowo Operator udostępnia skrócone zestawienie ocen dostarczane przez zewnętrzny serwis internetowy vivino.com.

§4 Newsletter

 1. Klient może wyrazić chęć otrzymywania bezpłatnego newslettera dotyczącego oferty, promocji i produktów Operatora na podany przez niego adres e-mail. 
 2. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą dokonania zapisu na newsletter. 
 3. Zapis na newsletter następuje poprzez:

1)     uzupełnienie przez Klienta formularza zapisu dostępnego w ramach Witryny oraz wciśnięcie przycisku „Dołączam” lub; 

2)     zaznaczenie checkbox’a ze zgodą na otrzymywanie treści marketingowych podczas składania Zamówienia lub zakładania Konta. 

 1. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wycofania przez Operatora takiej usługi z Witryny poprzez usunięcie z Witryny formularza zapisu lub poprzez wypisanie się Klienta z newslettera zgodnie z ust. 6 poniżej.
 2. Klient jest zobowiązany do podania w ramach formularza prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi newslettera poprzez kliknięcie „anuluj subskrypcję” w treści otrzymanej od Operatora wiadomości z newsletterem.  

 

§5 Składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Przed złożeniem Zamówienia na Towary dostępne w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając Zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Towary dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Operatora.
 3. Zamówienia na Towary dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w Regulaminie Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży.
 5. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien:

1)     wybrać odpowiedni Towar, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Klient może następnie kontynuować zakupy i dodawać do koszyka kolejne Towary lub przystąpić do składania Zamówienia klikając przycisk „Przejdź do kasy”;

2)     uzupełnić odpowiednie dane (lub zalogować się do Konta), złożyć wymagane oświadczenia oraz wybrać sposób dostawy i formę płatności;

3)     kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient jest pełnoletni i nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, tj. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, oraz że odbiór Towarów zostanie dokonany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych Towarów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

§6 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny Towarów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym Towarze w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen Towarów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

 

§7 Formy płatności

1.     Płatności za zamówione Towary można dokonywać w następujący sposób:

1)     gotówką lub kartą (w przypadku odbiorów osobistych);

2)     gotówką przy odbiorze dostarczanego Towaru (za pobraniem);

3)     wybraną przez siebie formą płatności online za pośrednictwem platformy Przelewy24;

4)     przelewem bankowym na rachunek Operatora.

2.     Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione Towary wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Witryny w zakładce Dostawa znajdującej się pod adresem https://rafa-wino.pl/content/10-dostawa.

 

§8 Warunki dostawy Towarów

 1. Zamówione Towary mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu Zamówienia.
 2. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w sklepie pod określonym adresem we wskazanych godzinach.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, Sprzedaż Towarów następuje w momencie odbioru Towarów przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną w punkcie sprzedaży. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 4. Koszty przesyłki zamówionych Towarów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towarów oraz całkowity Czas Realizacji Zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 6. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu Zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
 7. Do każdego przesyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.
 8. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 9. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 10. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania Towarów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 

§9 Reklamacje Towarów

 1. Operator oświadcza, że Towary znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego Towaru.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione Towary bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad Towarów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem https://rafa-wino.pl/content/11-reklamacje-i-zwroty który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 
 6. W przypadku otrzymania Towaru wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem https://rafa-wino.pl/content/11-reklamacje-i-zwroty. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§10 Reklamacje Witryny

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Witryny, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Operatora o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny (Reklamacje Witryny).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Witryny bezpośrednio w siedzibie Operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora. 
 4. W Reklamacji Witryny Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Witryny.
 5. Operator udzieli odpowiedzi na Reklamację Witryny w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Witryny Operator przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą (dalej: Uprawniony) ma prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. 
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje od Umowy Sprzedaży Towarów stanowiących rzecz wyprodukowaną na indywidualne zamówienie Klienta, w tym w szczególności zindywidualizowanych opakowań dekoracyjnych. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Uprawniony ma obowiązek zwrócić Operatorowi Towar wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Uprawniony wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 6. Uprawniony jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego o odstąpieniu od umowy, zwróci Uprawnionemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 8. Zwrot płatności Uprawnionemu zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Uprawniony, chyba że wyraźnie zgodził on się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Uprawniony nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 9. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Uprawnionego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 11. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Uprawnionego, określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem https://rafa-wino.pl/content/18-reklamacje-i-zwroty.
 12. Operator udostępnia Uprawnionemu wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem https://rafa-wino.pl/content/18-reklamacje-i-zwroty, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Uprawnionego wiążący. Uprawniony nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 

 

§12 Wymiana Towarów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Witrynie Towaru bez podania przyczyny na dowolny inny Towar dostępny w Witrynie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2.
 2. Wymiana Towaru na inny może zostać dokonana wyłącznie na Towar o tej samej lub niższej cenie. Wymianie nie podlegają Towary, które stanowią rzecz wykonaną na indywidualne zamówienie, w tym w szczególności zindywidualizowane opakowania dekoracyjne. 
 3. Oświadczenie woli wymiany Towaru należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.  
 4. Aby wymiana Towaru została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany Towar musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany Towaru.
 5. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku chęci wymiany Towaru, określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem https://rafa-wino.pl/content/11-reklamacje-i-zwroty.

 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

1)     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2)     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3)     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.     Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3)     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Operatora: biuro@rafa-wino.pl.

 

§14 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Witryny będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, w tym w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 2. Operator oświadcza, że dane osobowe Klientów mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym pod adresem internetowym https://rafa-wino.pl/content/16-polityka-prywatnosci.

 

§15 Zmiana Regulaminu

1.     Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

1)     zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

2)     wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

3)     wprowadzenie przez Operatora nowych funkcjonalności Witryny lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

4)     wprowadzanie przez Operatora nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

5)     powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Operatora mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana ma miejsce na jego korzyść;

6)     Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

2.     Operator informuje Klienta poprzez publikację w Witrynie co najmniej o:

1)     treści planowanej zmiany Regulaminu;

2)     dacie wejścia zmiany w życie;

3)     jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

 1. O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce „Regulamin” (znajdującej się pod adresem https://rafa-wino.pl/content/15-regulamin) w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do Towarów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 6. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Klientami i Operatorem na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 kwietnia 2022r.